You are here:

Takuutarkastukset

Raval Helsinki Oy takuutarkastukset

Takuutarkastuksia tehdään sekä uudiskohteissa, että korjausrakennuskohteissa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakan takuuaika on 2 vuotta urakan vastaanotosta tai uudiskohteen käyttöön otosta. Takuuaikana urakoitsijalla on todistustaakka virheiden osalta. Välttyäkseen virheiden korjaamiselta urakoitsijan on siis pystyttävä osoittamaan, ettei virhe johdu urakoitsijan suorituksesta. Tilaajan on hyvä tiedostaa, että urakoitsija on korjausten lisäksi velvollinen korvaamaan virheestä aiheutuneet vahingot.

 

Takuutarkastuksen sisältö korjausrakentamisessa

 1. Urakan sisältöön, urakkasopimukseen tutustuminen
 2. Tarkastuskierros ja virheluettelon laatiminen
 3. Takuutarkastuskokouksen järjestäminen ja pöytäkirjan laatiminen

 

Takuutarkastuksen sisältö uudiskohteissa

 1. Kiinteistön tietoihin, myyntiaineistoon, teknisiin ratkaisuihin ja suunnitelmiin tutustuminen
 2. Yleisten tilojen (saunatilat, tekniset tilat, muut yleiset tilat) ja piha-alueiden katselmointi virheluettelon laatiminen)
 3. Vesikaton ja yläpohjan tarkastus ja virheluettelon laatiminen
 4. Takuutarkastuskokoukseen osallistuminen ja pöytäkirjan kommentointi
 5. Asuntojen tarkastus ja virheluetteloiden laatiminen, erikseen tilattuna

 

Erikseen tilattavat työt ja tutkimukset

 1. Tarkastusraportin esittely hallitukselle tai yhtiökokoukselle
 2. Korjaustöiden valvonta
 3. Kosteusmittaukset, jos on syytä epäillä kosteusvauriota rakenteissa.
 4. Märkätilojen kosteuskartoitukset
 5. Julkisivun tutkimukset
 6. Rakenneavaukset, jos on syytä epäillä rakenteissa olevia virheitä ja puutteita.
 7. Rakennuttajalle tehtävä reklamaatio ja dokumentit havaituista virheistä
”Vastuu takuuaikana
 1. Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt.
 2. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettujen töiden tekemisessä, on tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle.
 3. Virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa työntuloksen käyttöä, voidaan sopia hyvitettäviksi arvonvähennyksenä.
 4. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin rakennuskohde tai sen erikseen vastaanotettavaksi sovittu osa vastaanottotarkastuksessa hyväksytään vastaanotetuksi, tai mikäli vastaanottotarkastusta ei pidetä sinä päivänä, jolloin rakennuskohde otetaan käyttöön.
 5. Ennen rakennuskohteen valmistumista vastaanotetun urakkasuorituksen osalta takuuaika alkaa urakkasuorituksen 70 §:n mukaisesta tarkastuksesta, mutta kestää sovitun takuuajan rakennuskohteen vastaanotosta lukien. Mikäli rakennuskohteen vastaanotto viivästyy tilaajasta tai muusta urakoitsijasta johtuvasta syystä, takuuaika pidentyy tämän johdosta enintään 3 kuukautta.
 6. Niissä tapauksissa, joissa urakoitsijan aliurakoitsijalla tai tavarantoimittajalla on urakoitsijan takuuaikaa pidempi takuuaika, urakoitsija vapautuu vastuusta ylimenevältä ajalta, mikäli tilaaja hyväksyy ali- urakoitsijan tai tavarantoimittajan sitoumuksen suorasta vastuusta tilaajalle. (YSE98, 29 §)”
Ota yhteyttä