You are here:

Valvonta ja rakennustyön tarkkailu

Raval Helsinki Oy valvonta ja rakennustyön tarkkailu
  1. Kosteusvauriot
  2. Ikkuna- ja oviremontit
  3. Kattoremontit
  4. Julkisivuremontit
  5. Korjausrakentaminen
  6. Salaoja- ja sadevesijärjestelmien uusiminen
  7. Uudisrakentaminen, rakennustyön tarkkailija
  8. Märkätilat ja huoneistoremontit

 

Valvomme taloyhtiöiden rakennusprojekteja. Ammattitaitoisella valvonnalla säästyy aikaa ja rahaa, kun mahdollisiin rakennusvirheisiin voidaan puuttua ajoissa. Uudisrakentamisen aikana puhutaan rakennustyön tarkkailijasta valvojan sijaan (ks. määritelmä alta).

Valvojan ja rakennustarkkailijan tärkein tehtävä on valvoa taloyhtiösi edun toteutumista rakentamisen hankkeissa. Valvojan ja rakennustarkkailijantyö on valvoa, että urakoitsija suorittaa sopimuksen mukaiset työt noudattaen hyvää rakennustapaa ja rakentamisen suunnitelmia.

Valvontatyö on aina tuntiperusteisesti laskutettavaa työtä. Isommissa urakoissa annetaan valvonnan kustannuksista arvio. Kuvallinen päivittyvä valvontaraportti on tärkeä osa valvontaa. Raportti jää tilaajalle myös dokumentiksi tehdystä korjaustyöstä. Valvontatyö päättyy aina vastaanottokatselmukseen, joka pidetään kohteessa tilaajan ja urakoitsijan kanssa. Vastaanotosta laaditaan vastaanottopöytäkirja.

Lue lisää valvontatyöstä blogistamme

Rakennustyön tarkkailija

”Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta. (7.10.2005/795)

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen. (Finlex, Asuntokauppalaki, 23.9.1994/843, 22§)”.

Ota yhteyttä

Prosessin vaiheet

Toimeksiantosopimus

Urakkaneuvottelut, urakkasopimukset ja raportit

Valvonta, TR-mittaukset, katselmoinnit ja työmaakokoukset

Vastaanotto

Vastaanottokokous materiaalien luovutus